Enligt en rapport framtagen av JLL bedöms Stockholms totala vakansgrad till 7,4%. Det påvisar att Stockholm fortsatt erfarar ett högt tryck med sjunkande vakansgrader och en het fastighetsmarknad. Uthyrningsvolymerna behålls höga och det är en mycket likvid transaktionsmarknad som rådet i Sveriges huvudstad.

 

Fredrik Kolterjahn, analyschef på JLL, berättar att 2017 ser ut att bli ett mycket starkt år. Bland annat tack vare starka eller förbättrade underliggande makroekonomiska faktorer på flera marknader, en lågräntemiljö och brist på moderna effektiva lokaler som driver upp hyrorna. Investerarna flokar sig.

 

Vakansgraden i Stockholm har sjunkit till en rekordlåg nivå. Den bedöms som sagt till 7,4%.Och en fortsatt stark efterfrågan på kontorshyresmarknaden kan skådas. För helåret 2016 uppmättes nyuthyrningsvolymen till nästan 500 000 kvadratmeter.

 

I Europa däremot sjönk den totala transaktionsvolymen för helåret 2016. Det beror förmodligen till stor del på grund av en kraftig nedgång i specifikt Storbritannien.
I Stockholm omsattes fastigheter till ett värde av närmare 27 miljarder kronor under den senare halvan av 2016.

Kommentera